Az 50-es évek fogyásának módjai. Politika, gazdaság, társadalom 1950 és 1970 között

Az 50 es évek fogyásának módjai

Szécsi Ferenc — 15 év börtön 6. Árpási Pál — 12 év börtön 7. Márki István — 15 év börtön 8.

2. Az 1956-os forradalom

Szabó Antal — 12 év börtön 9. Masa János — 15 év börtön Az első fokú ítélet egyedül Fazekas Kádár Imre esetében volt jogerős,60 a többi nyolc vádlott fellebbezett. Vádlottak mindannyian tudatos ellenségei Népköztársaságunknak, akik évek óta az ellenséges uszításokat magukévá téve, az imperialista rádióadásokat hallgatva, annak anyagát egymás közt így! Dobó Gyula — halál kötél által 2. Szécsi Vince — halál kötél által 3. Szécsi József — 15 év börtön 4. Szécsi Ferenc — f 2 év börtön 5. Árpási Pál — 12 év börtön 6.

Márki István — 12 év börtön 7. Szabó Antal — 6 év börtön 8. Masa János — 15 év börtön A helyzet tragikumát fokozza, hogy ez az ítélet A halálra ítéltek kegyelmi kérvényt nyújtottak be az Elnöki Tanácshoz.

Dobó Gyulának az Elnöki Tanács megkegyelmezett büntetését életfogytiglani börtönre változtatták. Az indoklást nem ismerjük; nem lehetetlen — de nem is vehető biztosra, — hogy a megkegyelmezésben Dobi Istvánnak, az egykori kisgazdapárti ám később saját elveivel szembeforduló politikusnak, az Elnöki Tanács akkori elnökének személyes szerepe volt. Kovács Béla ezredes, a HM Igazságügyi csoportfőnöke aláírásával Ismeretes, hogy az új miniszterelnök parlamenti programbeszédét66 közvetítette a rádió, s így az ország lakossága első kézből értesülhetett a politikai változásokról.

A beszédet különösen a falvak népe hallgatta nagy figyelemmel és reménységgel. A népszerűséget igazán persze maguk a gyakorlati intézkedések alapozták meg. A központi hatalom döntése nyomán már nyarán-őszén megkezdődött az internáltak és kitelepítettek hazatérése a bebörtönzötteké nem.

Papp István és Oltványi Vince rendőrhatósági felügyeletét már szeptemberben én és én megszüntették, míg mások csak később — Meló Károly például csak júniusban — térhettek haza.

Politika, gazdaság, társadalom 1950 és 1970 között

Majd csak egy szeptemberi minisztertanácsi határo zat 68 nyomán kezdhetik meg földjeik és házaik visszaigénylését akkor is csak nagyon mérsékelt sikerrel. Ősztől azután valóban tömegessé is váltak a kilépések, minek következtében a korábban erőszakos eszközökkel felduzzasztott termelőszövetkezeti szektor összezsugorodott.

Az egyiknek 27 tagja és kat. Az júliusa előtti politikához ezer szállal kötődő községi vezetés nem mutatott nagy buzgóságot az új politika végrehajtásában. Kötelességünk, hogy a harcot tovább folytassuk, és ezen keresztül építsük a szocializmust" — biztatta Makra a striák fogyással csökkenhetnek mórahalmi tanács vb-tagjait októberében.

Nagy Imre leváltása után viszont, mint országszerte, Mórahalmon is annál inkább.

Fogyni zsír eltávolítása

Kibontakozásukat azonban az őszi események már nem tették lehetővé. Az os forradalom Noha a Rákosi-rendszerrel szemben Mórahalmon is nagy volt a lakosság elégedetlensége — ami az — közötti események ismeretében természetesnek is tekinthető mi a jó fogyókúrás tea, az Ezért az események bizonyos késéssel követték a városiakat.

A régi hatalom a község tanácsi és MDP vezetése eltávolításához vezető helyi tömegmozgalmak előkészítő szakasza október 24—re tehető. Ekkor különösebb esemény még nem történt, de megkezdték az előkészületeket egy tüntetés megszervezésére. Az első felvonulásra pénteken, október án került sor, viszonylag kevés résztvevővel.

Ez a tüntetés nemcsak a tüntetők számában tért el az előző napitól, hanem a fellépés radikalizmusában is, és a követelések jóval konkrétabbak voltak: a közhangulat a legnépszerűtlenebb helyi vezetők: a tanácselnök, a tanács begyűjtési előadója, az adóvégrehajtó és az MDP-titkár ellen fordult. A népharag különösen a község vezető funkcionáriusával, Pálinkó Lajossal szemben volt erős. Ezért — mondta Dudás — riasztó lövéseket adtak le.

Szécsi Ferenc — 15 év börtön 6. Árpási Pál — 12 év börtön 7. Márki István — 15 év börtön 8. Ne koplaljunk, együnk elegendő mennyiséget!

Ő arról ad számot, hogy először megpróbálta lecsillapítani a nagyon felpaprikázott tömeget — még a községháza kapuját is betörték —, ám mindhiába. Sőt őt magát is bántalmazták kapott egy pofont. Amikor sikerült egérutat nyerniök, a gépkocsijukkal Ásotthalomra hajtottak, ahonnan — állította Gyovai — gépkocsivezetője telefonon kihívta volna az ÁVH egyik szegedi egységét.

fogyás mentális csata

A megérkező ávósok fenyegető fellépését a tömeg nem vette komolyan. Az események leírásának ezt a változatát, tehát azt, hogy a Szegedről érkező alakulat adott le sortüzet, erősítette meg februárjában Valachi László őrnagy, katonai ügyész, a községi tanácsnak írt levelében. Felmerülhet ugyanis a gyanú, hogy a helyi rendőrség lövései vajon valóban csak figyelmeztető lövések voltak-e, s nem találták-e el az embereket?

A kérdés mai ismereteink szerint nem dönthető el egyértelműen. Noha az írott források tanulmányozása, valamint az ÁVH és a rendőrség magatartása között akkor országosan tapasztalható — előbbi hátrányára mutatkozó — különbség alapján valószínűbbnek tartjuk az első verziót, teljesen a második sem zárható ki.

A sortűz és a letartóztatások három embert Szegedre vittek, ahonnan csak október án térhettek haza 81 azonban nem értek célt.

Az 50-es évek fogyásának módjai. Politika, gazdaság, társadalom 1950 és 1970 között

Olyannyira nem, hogy Pálinkó ától jobbnak látta nyíltan nem mutatkozni a községben, sem ő, sem a vb-titkár nem jártak be a munkahelyükre. Utóbbinak közvetlenül is, hiszen kedden, október án a szegedi járás illetékesei megjelentek a községben és közölték a formálisan még hivatalban lévő Pálinkóval és Németh Lajos vb-titkárral: új községi vezető testületet nemzeti tanácsot kell választani.

Ezt követően Pálinkóék összeállítottak egy jelölőlistát amelyen a régi káderek közül igen sokan szerepeltekmajd a községi kultúrházba hívták össze a nemzeti tanácsot megválasztani hivatatott gyűlést. A jelölteket a közvetlen demokrácia módszerével, közfelkiáltással választották meg úgy, hogy a listán szereplő neveket Fazekas Kádár Imre hangosan felolvasta.

A nemzeti tanácsot a község jelenlévő római katolikus plébánosa rövid beszédben üdvözölte. Hogy a bosszú motívuma hiányzott a döntéshozatalból, bizonyítja: régi tanácstagok is bekerülhettek az új vezetésbe.

Ugyanakkor persze egy ilyen kis közösségben a személyi kapcsolatok és érzelmek szerepe nagyobb lehetett, mint egy nagyvárosban. A nemzeti tanács néhány napos működése alatt fő feladatnak a rend és a békesség fenntartását és a lakosság élelmezésének folyamatos biztosítását tekintette. A volt tanácsi és pártvezetők, vagy a rendőrök említésre érdemes üldöztetést nem szenvedtek.

Politika, gazdaság, társadalom és között

A közrend biztosítására, mint országszerte, Mórahalmon is megszervezték a nemzetőrséget,86 sajátságos módon Dudás István alhadnagy, rendőrparancsnok irányításával.

Noha a község lakossága több rendőrrel szemben elégedetlen volt, sőt Antal István a helyi őrs egy alapos átszervezésének gondolatát is felvetette — ami indokolt is lett volna —, a nemzeti tanács vezetése ezt megakadályozta.

41 éves próbál fogyni

Végül a nemzetőrség a rendőrség mellett alakult meg 25—30 taggal. Ezt követően a járőrözést párban végezte egy rendőr és egy nemzetőr. November 4 után, a második szovjet intervenciót követő napokban a nemzetőrséget megszüntették. Az új vezetés távlati elképzeléseiről, vagy politikai alapbeállítottságáról nehéz képet alkotni, hiszen a nemzeti tanács megalakulásától a szovjet intervencióig — amely teljesen új politikai helyzetet teremtett — csak néhány nap telt el.

Még több termék Így legyél mintafeleség Íme pár fontos, valójában inkább felháborító tanács, amit abban az időben a nőknek érdemes volt megfogadniuk a korabeli cikk szerint: Legyen kész a vacsora! Tervezd meg előre, még az előző este azt, hogy mit főzöl, és mindenképp kész legyen a finom étel, mire a férjed hazaér.

Említésre érdemes, hogy Fazekas Kádár talán óvatosságból, talán, mert vonzódott bizonyos naiv egalitáriánus eszmékhez — egy, a földjét visszaigénylő nagygazdának csak a föld egy részét kívánta visszaadni, s nem egészét. A Kisgazdapárt passzivitása szemléletesen mutatja, mennyire célt ért az es évek eleji diktatúra terrorja.

Fontos megjegyezni, hogy a forradalom napjai alatt Dobó Gyula hazatérhetett a börtönből — ez a az 50 es évek fogyásának módjai egyik nem-helyi vívmánya volt —, ám teljesen passzívan viselkedett, házába zárkózott. Amikor a restaurálódó hatalom novemberben felhívta az eltávozott rabokat, térjenek vissza a börtönökbe, önként jelentkezett Szegeden, ahonnan Vácra vitték. Az alakulat kisvártatva távozott. A szegedi járási tanács titkárának, Bereczki Jánosnak a közvetlen beavatkozásával, egy soron kívül összehívott községi tanács vb-ülésen új tanácselnököt neveztek ki.

Hogy ez az önkormányzatiság milyen mély megsértése volt, arról felesleges beszélnünk. Fazekas Kádár Imrét nem sokkal később március 8-án letartóztatták és Kistarcsára internálták,94 majd januárjában két társával: Antal Istvánnal és Masa Istvánnal együtt bíróság elé állították.

Az Egyébként a felsorakoztatott tanúk sem rá, sem a az 50 es évek fogyásának módjai két vádlottra semmi terhelőt nem mondtak. Egyebek mellett ugyanis első helyen ezt rótta terhére a megyei bíróság, valamint azt, hogy a Himnuszt énekelte és elszavalta a Nemzeti dal két versszakát. A 24 éves fiatalembert, a per harmadrendű vádlottját 10 hónapi börtönre ítélték.

Nyerjen 1 205,89 USD ma ezzel az új alkalmazással! (PROOF) Pénzkeresés online - Branson Tay

Antal István másodrendű vádlottat összesen kilenc pontban elsősorban a régi tanácsi és gépállomási vezetés leváltásában játszott szerepéért marasztalták el, s ezért egy év börtönt kapott. Sugár Bélát első fokon hat évre ítélték ugyanabban az évben. Mint láttuk, az átmenet helyesebben a visszamenet a régi rendszerbe nagyobb összecsapások nélkül történt meg, és a közvetlen megtorlás sem volt olyan súlyos, mint az ország számos városában és községében, vagy amilyen brutális volt az as Dobó-per kimenetele.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a restaurálódott hatalom ne nyúlt volna a kemény diktatúra eszközeihez. Egyértelműen ezt bizonyítja egy májusi vb-határozat, amely a karhatalom megszervezésével és működésével kapcsolatos.

A helyi vezetés persze továbbra sem a mórahalmi polgároknak volt felelős, hanem a felsőbb vezetés utasításait hajtotta végre. A helyi ügyintézés azonban valamelyest függetlenebb lett, és térben közelebb került az emberekhez. Jellemző, hogy a szegedi járási tanács apparátusi dolgozóinak száma Egyébként az október Az elítéltek és hozzátartozóik már hosszabb ideje küzdöttek ezért, különösen megindító az a harc, amit már től Szécsi Józsefné folytatott férje kiszabadításáért — az elképzelhető összes hivatalos fórumot megkeresve.

Dobó Gyulával szemben azonban a hatóságok nem voltak méltányosak. Felesége ban kegyelmi kérvényt nyújtott be, ám a budapesti Katonai Bíróság Ha ezek után valaki azt gondolná, nyolc év fogság után végre szabadon bocsátották — téved. A kollektivizálás és a község helyzete az as években től az MSZMP — átmenetileg — kedvező irányú, taktikai változásokat hajtott végre agrárpolitikájában.

Nem csak megengedte, sőt funkcionáriusai révén maga is gyakorolta a korábbi agrárpolitika bizonyos fokú bírálatát de gyakorlati könnyítéseket is adott.

Ötletek fogyáshoz, koplalás nélkül

Szüneteltette például a tsz-szervezést, minek következtében Mórahalmon minimálisra csökkent a tsz-tagok száma és a közös földterület is. A Rákosi rendszer által mindenüktől megfosztott, internált gazdák egy kormányrendelet értelmében korábbi tulajdonuk egy részét visszaigényelhették bár a hatalom apparátusa e részleges kárpótlás végrehajtását is akadályozta.

Amilyen aktivitást váltott ki az említett párthatározat a tanácsi és az MSZMP apparátus körében, olyan passzív maradt maga a mórahalmi parasztság.

Az ben megalakított, 45 tagú községi tsz-fejlesztési bizottság terveinek jó része papíron maradt. Pedig az állami alkalmazottak egy részét — például sok pedagógust — is kötelezték a termelőszövetkezet melletti agitációra. Ám az átszervezés tavaszáig semmilyen érdemleges eredményt nem hozott.

boka és csukló súlya a fogyáshoz

Új tsz nem alakult, a meglévő két kicsiny tszcs taglétszáma pedig márciusig összesen csak 42 fővel gyarapodott ról ra. A hatalmas erőbedobással folytatott országos átszervezési kampány vége felé közeledve országosan ekkor a parasztgazdaságok mintegy háromnegyede már a tsz-ben voltnla zsírégető verem vélemények MSZMP úgy érezte, tehet bizonyos engedményeket.

Ötletek fogyáshoz, koplalás nélkül

Itt említjük meg, hogy a községben, a helyi adottságokra alapozva már —ban működtek önkéntesen létrehozott termelési társulások, például a fűszerpaprika termelőké, a dinnye termelőké, vagy az állattenyésztőké. Fogyni készlet adott azonban arra, hogy egy felülről megszervezett, az eszközökben nem válogató, kemény átszervezési kampány nyomán az érintett parasztok mint kompromisszumot elfogadják azt, hogy alacsonyabb típusú termelőszövetkezeti csoportokba lépjenek be, amelynek fogyás varázslat gyertyák nélkül földjük túlnyomó részét továbbra is egyénileg művelhetik.

Ami azonban a hatalom doktriner célkitűzése szempontjából hogy a kolhozrendszerű az 50 es évek fogyásának módjai váljék uralkodóvá formális engedménynek látszott, a község mezőgazdasága és paraszttársadalma szempontjából éppen valóságos eredmény volt. Mert ugyan az os évtized egészében Mórahalmon is folyamatos a mezőgazdasági népesség kilépési mobilitása főleg annak intergenerációs formája: a gyerekek a gyárakba, üzemekbe mennek dolgozniaz átszervezés itt nem váltott ki olyan menekülés-szerű nemzedéken belüli a felnőtteket érintő tömeges kilépési mobilitást, mint ott, ahol erőnek erejével kolhoz-típusú tsz-eket létesítettek.

Hogy a mondottakat tényszerűen is alátámasszuk, néhány adattal kell szolgálnunk. Ezzel szemben viszont az öt szakcsoport közös művelésű földterülete együttesen is csak kat. Ebben az időben egy kolhoz-típusú tsz is működött Fogyás ergométer, a Vörös Október kat. Ám ez az összevonás az itt, Mórahalmon sikeres szakszövetkezeti üzemformának nem sokat ártott.